Welcome to Millwoods Acupuncture Centre
 

首页
      English
Millwoods Acupuncture Center
102, 2603 Hewes Way
Edmonton AB,   Canada

Phone: (780) 466-8683
www.acupuncture123.ca
 

 

 

The Acupuncture’s way from Dr. Xiao, Youshan

 

Data source: http://www.zygby.com/

Acupuncture point commonly used by Dr. Xiao Youshan (China) for various diseases:

Cough blood: at middle painful point between acupuncture points of ximen, quchi and kongzui

Vomiting blood: ximen, yanglingquan and liangqiu

Stomach bleeding: liangqiu

Intestine bleeding: xiaochangyu

Uterus bleeding: yanglingquan, xiaochangyu, ciliao

Hemorrhoid bleeding (piles): kongzui, ciliao, zhongliao, mingmen

Urine bleeding: liangqiu, mingmen

Bleeding from alveolus: quchi

Bleeding from inside and bottom of eyes: quchi, fengchi, hegu, tianzhu, daju, xiangu

Bleeding from viscera: yanglingquan

Meningitis: ximen

Pleurisy: ximen, jianjing, yinjiao, qimen

Pneumonia: houxi

Appendicitis: guanyuan and lanweixue (one inch under zusanli) 

Acute enteritis: guanyuan

Acute gastroenteritis: lineiting, liangqiu, weicang

Bronchitis: zhongfu, chize

Nephritis: shuifen, sanyinjiao, huangshu

Cystitis: zhongji, ququan, qihai

Conjunctivitis: quchi, heliao

Rhinitis: yingxiang, fengfu, shangxing, fengchi

Tonsillitis: kongzui, zhaohai

Headache: tianzhu, fengchi, yifeng

Migraine: tongtian, hegu, lieque, taiyang

Pain in throat: bleeding therapy from shaoshang, and regular acupuncture on  yifeng, chize, dazhu , dazhui

Toothache: wenliu, hegu, geyu, zhiyang

Chest pain: zhaohai, qimen

Nerve pain between the ribs: qimen, waiquan

Angina pectoris: shenmen, ximen, lingtai

Rib pain: yanglingquan, yangjiao, zhangmen, daju

Breast pain: tianzong, tanzhong

Stomach pain: liangqiu, zhangmen, weicang, weishu

Belly pain: zhangmen, jingmen, hegu, yangxi

Urethra pain: zhongji, qugu, ququan

Ankle pain: taichong

Heel bone pain: pushen

Lower back pain: ciliao, dachangyu, huantiao

Too much Gastric acid: geyu, zhiyang

Intestines obstruction: mingmen

Dysentery: liangqiu, kunlun

Constipation: shenmen

Stone in gallbladder: danyu, weicang, dadu

Bed-wetting: qugu

Vomiting during pregnancy: yangchi, zhongwan

Infant vomiting: shenzhu

Infant fright: shenzhu

Infant diarrhea: shenzhu

Tinnitus: shaohai

Rheumatic arthritis: xiaochangyu, ciliao, ximen

Common cold: fengmen, shenzhu

Palpitation: ximen

Upper rib pain: ganshu

Insomnia: ganshu

Frequent urine: zhongji, dahe, qugu

Urinary incontinence: qugu

Dizziness: ganshu, zhiyang, xiaxi

Night sweat: baihui. ganshu

Whooping cough: baihui, shenzhu, fengmen